Installation/ändring av eldstad/rökkanal - Anmälan

 • 1. Anmälan
 • 2. Förhandsgranska
 • 3. Signera
 • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Information

Om du vill installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal i en byggnad ska du göra en anmälan och invänta ett skriftligt startbesked innan du påbörjar åtgärden, samt invänta ett skriftligt slutbesked innan du tar anordningen i bruk. Om du vill bygga en ny skorsten eller rökkanal kan bygglov krävas om byggnationen väsentligt ändrar byggnadens utseende.  

 

Handläggningen av ärendet påbörjas först när handlingarna är kompletta. Om ärendet inte är komplett skickas en begäran om att kompletteringar krävs. 

 

Efter genomförd installation ska den besiktigas av skorstensfejarmästaren. Besiktningsprotokollet skall skickas till byggnadsnämnden. 

  

Vilka handlingar krävs?
Handlingar som behövs för bedömningen: prestandadeklaration för eldstaden och/eller rökkanalen, plan/fasadritning samt kontrollplan.  

Mer information, checklistor och exempelhandlingar finns på vår hemsida

 

Vad händer med din ansökan?

 1. När du slutfört din anmälan via denna e-tjänst får du ett mottagningskvitto och en kopia på din anmälan om du valt det.
 2. Din anmälan registreras i vårt ärendesystem och ett mottagningsbevis skickas till dig med ditt ärendenummer.
 3. Handläggaren kommer att kontakta dig om något saknas i din anmälan.
 4. Din ansökan granskas mot gällande lagstiftning och bestämmelser.
 5. Eventuella remisser skickas ut.
 6. Beslut fattas när ärendet är färdigbehandlat.
 7. Ärendet expedieras och beslutet skickas hem till dig.


Startbesked och slutbesked
Debitering av granskningsavgift kommer att ske i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

 

Innan du påbörjar åtgärden måste du invänta startbesked och innan du tar anordningen i bruk måste du invänta slutbesked.
Överträdelser mot bestämmelserna om startbesked och slutbesked kan innebära att Byggnadsnämnden tar ut en särskild avgift, så kallad byggsanktionsavgift, enligt tvingande bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900).

 

Har du frågor?
Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post mbk@sotenas.se eller via kommunens telefonväxel 0523 - 66 40 00.

 

Behandling av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

 

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned