Ansökan om bygg-, mark- och rivningslov

 • 1. Innan du börjar
 • 2. Sökande
 • 3. Fastighetsägare
 • 4. Ansökan avser
 • 5. Byggnadsinformation
 • 6. Övrigt
 • 7. Förhandsgranska
 • 8. Signera
 • 9. Skicka in

Denna e-tjänst har 9 steg

Information

PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är ofullständig får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

 

Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

 

Debitering av avgifter kommer att ske i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun.

 

Vad händer med din ansökan?

 1. När du slutfört din ansökan via denna e-tjänst får du ett mottagningskvitto och en kopia på din ansökan om du valt det. 
 1. Din ansökan registreras i vårt ärendesystem och ett mottagningsbevis skickas till dig med ditt ärendenummer. 
 1. Handläggaren kommer att kontakta dig om något saknas i din ansökan. 
 1. Din ansökan granskas mot gällande lagstiftning och bestämmelser. 
 1. Eventuella remisser skickas ut. 
 1. Vi kontaktar dina grannar för att de ska få lämna sina synpunkter. 
 1. Beslut fattas när ärendet är färdigbehandlat och avgiften räknats ut. 
 1. Ärendet expedieras och kungörs och beslutet skickas hem till dig. 
 1. Bygglovet vinner normalt laga kraft fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar och det inte blivit överklagat. Kända sakägare har tre veckor på sig att överklaga från att de fått kännedom om beslutet.


Vilka handlingar krävs?
Normalt behövs följande handlingar för hantering av din ansökan:

- Ansökan om bygglov (denna e-tjänst)
- Plan-, fasad- och sektionsritningar, minst i skala 1:100
- Nybyggnadskarta, i lämplig skala. (krävs vid nybyggnation inom planlagt område och i vissa fall utanför planlagt område)
- Situationsplan, i lämplig skala
- Teknisk beskrivning
- Foto på befintlig byggnad (om åtgärden avser ändring och- eller tillbyggnad av befintlig byggnad)
- Förslag till kontrollplan (om det är en enklare åtgärd som inte kräver kontrollansvarig)
- Anmälan kontrollansvarig

 

Det är viktigt att ritningar utförs på ett fackmässigt sätt. Fackmannamässigt utförda ritningar innebär bland annat att de ska vara måttsatta, skalenliga, tydligt ritade på helvitt papper(inte

rutat eller mm-papper) och med god kontrast.

 

Mer information, checklistor och exempelhandlingar finns på vår hemsida


Grannars synpunkter
I vissa fall får grannarna ge sina synpunkter på det som ska byggas, till exempel när ansökan avviker från gällande detaljplan.
Byggenheten kontaktar då grannarna som får möjlighet att lämna sina synpunkter. Du får alltid möjlighet att ta del av och yttra dig över inkomna synpunkter innan beslut fattas. Att grannarna godkänner en åtgärd räcker inte för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen.

 

Startbesked
Innan du påbörjar några byggåtgärder måste du invänta startbesked. Om du påbörjar din byggnation utan att invänta bygglov och/eller startbesked kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kapitlet.

 

Har du frågor?
Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post mbk@sotenas.se eller via kommunens telefonväxel 0523 - 66 40 00.

 

Behandling av personuppgifter
Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

 

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned