Ansökan om förhandsbesked

Denna e-tjänst har 4 steg
 • 1. Ansökan
 • 2. Förhandsgranska
 • 3. Signera
 • 4. Skicka inVilka handlingar krävs?

Handlingar som behövs för bedömningen: Situationsplan i lämplig skala med föreslagen tomt markerad samt med byggnadsplaceringar, väganslutningar etc.

Eventuella övriga uppgifter som sökanden anser kan vara till nytta vid handläggning av ärendet

 

Mer information, checklistor och exempelhandlingar finns på kommunens hemsida.

 

Vad händer med din ansökan?

 1. När du slutfört din ansökan via denna e-tjänst får du ett mottagningskvitto och en kopia på din ansökan om du valt det.

 2. Din ansökan registreras i Byggnadsnämndens ärendesystem och ett mottagningsbevis skickas till dig med ditt ärendenummer.

 3. En första granskning av din ansökan sker med avseende på att alla nödvändiga handlingar har inlämnats.
  Behövs kompletteringar kommer handläggaren att förelägga dig att lämna in dessa inom viss tid samt upplysa dig om att ansökan kan komma att avvisas eller ärendet avgöras i befintligt skick om handlingarna inte inlämnas.

 4. Din ansökan granskas mot gällande lagstiftning och bestämmelser.

 5. Eventuella remisser skickas ut.

 6. Beroende på ärendet så underrättar byggnadsnämnden i vissa fall grannar och andra sakägare som ges tillfälle att yttra sig över din ansökan.
  Skäl: Det är inte alltid underrättelse sker.


 7. Ärendet avgörs med ett beslut inklusive beslut om avgifter enligt antagen taxa.

 8. Beslutet expedieras vilket innebär att det skickas till dig och eventuella andra mottagare som ska delges beslutet. Till beslutet bifogas en överklagandeanvisning eftersom beslutet får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot.
  Expedieringen innebär även att beslut att meddela ett positivt förhandsbesked kungörs elektroniskt i Post- och Inrikes Tidningar. För några grupper är det inte tillräckligt med kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, utan de får även ett meddelande skickat till sig.

  Bestämmelser om expediering och kungörelse finns i 9 kap 41-42 §§ PBL.

 9. När ett beslut om förhandsbesked vinner laga kraft beror på hur beslutet expedierats, till vilka det har expedierats och om beslutet har överklagats. Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked är 3 veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
  Hur de 3 veckorna ska räknas beror på om den klagande har delgivits eller om den har tagit del av beslutet genom kungörelse. Vid rättidsprövning behöver byggnadsnämnden veta när klaganden tog del av beslutet.
  För de som delgetts beslutet ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag de tog del av beslutet. För övriga ska överklagandet ha kommit in inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

 

Har du frågor?

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post mbk@sotenas.se eller via kommunens telefonväxel 0523 - 66 40 00.

 

Behandling av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

 

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på kommunens hemsida.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned