Anmälan om värmepumpsanläggning

Denna e-tjänst har 3 steg
 • 1. Anmälan
 • 2. Förhandsgranska
 • 3. Skicka in

              

Information

Detta är en e-tjänst för anmälan om installation av värmepump för utvinning av värme ur grundvatten, ytvatten eller mark (17§ SFS 1998:899).

Innan du påbörjar anmälan kan det vara bra att läsa igenom informationen på vår hemsida
Karta ska bifogas med ansökan, vilket ni gör i nästa steg samtidigt som ansökan fylls i.
Markering på karta görs via kommunens karttjänst.

 

Förutsättningar

För att kunna göra anmälan behöver du ha:

 • En karta som visar var du tänkt att placera din energibrunn
 • Om din borrhålsplacering ligger närmare än 10 meter från din fastighetsgräns behöver du bifoga en karta som visar placeringarna av alla, inom rekommenderat skyddsavstånd, dricksvattenbrunnar, energibrunnar och enskilda avlopp
 • Om din borrhålsplacering ligger mer än 10 meter från din fastighetsgräns behöver du bara bifoga en karta med placeringen av din energibrunn
 • Eventuellt yttrande från dina grannar
 • Eventuellt ett intyg från markägare

När du gör din anmälan är det bra att tänka på:

 • Att anmälan görs minst 6 veckor innan du planerat att påbörja arbetet
 • Att kontrollera att det inte finns ledningar för el, tele, bredband, vatten och avlopp där du planerar att borra/placera jordvärmeslingan.
 • Rekommenderade skyddsavstånd för bergvärmeborrhålets placering:
  • minst 20 meter till närmaste borrhål för bergvärme
  • minst 20 meter till grävd dricksvattentäkt.
  • minst 30 meter till borrad dricksvattentäkt.
  • minst 30 meter till enskild avloppsanläggning
  • Om din fastighet ligger inom kommunalt VA och din borrhålsplacering ligger närmare än 10 meter från din fastighetsgräns måste alla grannar inom en radie av 20 meter höras
  • Om din fastighet ligger utanför kommunalt VA och din borrhålsplacering ligger närmare än 10 meter från din fastighetsgräns måste alla grannar inom en radie av 50 meter höras
 • Ligger kollektorslangen för jordvärme för ytligt eller för nära vatten- eller avloppsledningar finns risk för sönderfrysning med efterföljande läckage.
 • Miljökontoret tar ut en fast avgift för handläggning av anmälan.

OBS: Det är sökandens ansvar att ta reda på ovanstående punkter.
Borrning ska utföras av sakkunning eller certifierad entreprenör.
Borrning ska utföras enligt Sveriges Geologiska Undersöknings branschrekommendation "Normbrunn-16" vägledning för att borra brunn.

  

Har du frågor?

Kontakta miljöenheten i mellersta Bohuslän på miljoenheten@sotenas.se alternativt via kommunens servicecenter på tfn 0523-66 40 00 .

 

Hantering av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned