Klagomål

  • 1. Klagomål
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Information

Det är viktigt att denna e-tjänst fylls i så utförligt som möjligt för att förkorta handläggningstiden av ärendet.

Vad är en olägenhet?

Miljöenheten prövar om den störning som du upplever utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Lagstiftningen som styr vårt arbete, miljöbalken, definierar olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Förutsättningar
Fler förutsättningar för att vi ska driva ett ärende:

  • Klagomålen måste gälla ett område som vi har tillsyn över.
  • Störningen (olägenheten) som du upplever ska utgöra en hälsorisk eller en miljörisk.
  • Störningen ska vara pågående. Klagomål på störningar som pågått tidigare men upphört handläggs inte.
  • I de fall det är möjligt ska du själv ha tagit en första kontakt med din fastighetsägare, bostadsrättsföreing eller den som orsakar störningen. Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren, dvs. den som stör, bör ha fått skälig tid att undersöka problemet och lämna förslag på lösning. Får du ingen hjälp med att lösa problemet tar du kontakt med oss.

Om miljöavdelningen bedömer att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte förekommer så avslutas ärendet.

För att underlätta handläggningen kan ni fylla i en störningsdagbok, du hittar en störningsdagbok på kommunens hemsida

Har du frågor
Kontakta miljöenheten via växeln 0523 – 66 40 00 eller miljoenheten@sotenas.se. Miljöenheten är gemensam för Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommun.


Hantering av personuppgifter
Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned